Kwaliteit

Wij richten ons bij alles wat wij doen op onze bewoners, cliënten, vrijwilligers en onze medewerkers. Hun ervaringen en meningen vormen de leidraad voor ons dagelijks beleid. Graag zijn wij op de hoogte van hoe het wonen, het welzijn en de zorg ervaren wordt.

Wat gaat er goed binnen Talma Borgh en wat zijn eventuele verbeterpunten binnen de organisatie. De focus verleggen of doelstellingen aanpassen of verfijnen, wij gaan altijd voor kwaliteitsverbetering.

We monitoren ervaringen en volgen op de voet de laatste ontwikkelingen in de zorg. Wij spelen efficiënt in op de behoeften van onze (potentiële) cliënten, medewerkers, vrijwilligers en externe belanghebbenden en volgen daarbij de koers van de overheid.

Vinger aan de pols

Jaarlijks organiseren wij onze ‘Vinger aan de pols’ avond. Een avond waarop meer algemene onderwerpen aan bod komen. Ook het cliënt-ervaringsonderzoek wordt op vaste momenten besproken, zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden. 

Wij nodigen bewoners, cliënten en hun sociale netwerk daarom ook van harte uit hun ervaringen op Zorgkaart Nederland te delen. Een ervaring of beoordeling kan een ander helpen wanneer er behoefte aan thuiszorg of een huis voor welzijn aanwezig is.

Veiligheid en kwaliteitsmonitoring

Binnen Talma Borgh worden er diverse kwaliteitsregistraties bijgehouden en besproken om zo de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven waarborgen en de risico’s in kaart te brengen. Een aangewezen en ervaren team bewaakt deze uitkomsten. De resultaten van deze kwaliteitsregistraties helpen bij de groei van onze organisatie en vormen de basis van ons beleid.

Ons kwaliteitsverslag laat zien welke plannen er het in afgelopen jaar gerealiseerd zijn, welke opnieuw herijkt moeten worden en/of waar de verbeterpunten liggen. Eveneens zijn hier meer algemene ontwikkelingen in terug te vinden. Bekijk hier ons laatste kwaliteitsverslag.

ISO-gecertificeerd

Het certificeringsbureau DNV toetst jaarlijks alle onderdelen van het kwaliteitssysteem om vast te kunnen stellen of wij voldoen aan hetgeen wij beschreven hebben. Ook in 2022 hebben wij het certificaat weer weten te behalen.

Kwaliteitskaders

Binnen Talma Borgh werken wij in de verpleging en verzorging met twee verschillende kwaliteitskaders. Er is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het kwaliteitskader thuiszorg.

Langdurige zorg thuis, die geldt als verpleeghuiszorg, staat uitgebreid beschreven in ons addendum ‘langdurige zorg thuis’.

Personeels-samenstelling

Met vakbekwaamheid en goed opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen kunnen wij de kwaliteit van goede zorg blijven waarborgen. Door bijscholing en het volgen van alle ontwikkelingen zijn onze medewerkers altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen hun vakgebied.

Technologische ontwikkelingen

We leven in een snel veranderende wereld en ook de technologie staat hierin niet stil. Alle gegevens die ons bezit zijn, hebben wij goed beschermd, wat uiteraard ook van toepassing is in ons digitaal zorgdossier. Binnen Talma Borgh beschikken wij over een modern alarmeringssysteem, waarin we op individueel niveau kunnen afstemmen welke zorg en behoefte er gewenst is per bewoner en/of cliënt.

Voor de juiste ondersteuning op iedere zorgvraag blijven wij met elkaar, met u en met andere organisaties in gesprek om u uiteindelijk de meest optimale zorg te kunnen bieden.

IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt onaangekondigd en steekproefsgewijs zorgorganisaties en controleert daarbij de gang van zaken. Naar aanleiding van het laatste bezoek aan Talma Borgh op 03-01-2019 schreven zij het volgende:

… De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop Talma Borgh stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie ziet op dit moment geen aanleiding om deze locatie van de zorgaanbieder op korte termijn opnieuw te bezoeken…
Het gehele rapport is te bekijken op:

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de zorg die geboden wordt. Het gaat niet zoals u wenst. In dat geval kunt u het volgende doen.

In gesprek gaan
Het is goed om eerst uw onvrede te bespreken met degene over wie de klacht gaat of met de eerst verantwoordelijke. Hopelijk kunt u uw verhaal kwijt en kan er samen een oplossing worden gevonden.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris
Wanneer u niet tevreden bent over hoe het gesprek is verlopen óf u vindt het lastig om uw verhaal te vertellen, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris van Talma Borgh, mevrouw Elsbeth Leppink. De klachtenfunctionaris is er voor laagdrempelige klachtopvang en kan zo nodig bemiddelen.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest dus geen partij. Wat u met haar bespreekt is vertrouwelijk.

Elsbeth is te bereiken via e-mail:

ElsbethLeppink@adviespuntzorgbelang.nl
of telefonisch via 06 5388 5459.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is vastgelegd hoe een zorgaanbieder moet omgaan met onvrijwillige zorg. Het gaat dan om iets wat u moet, maar niet wilt óf dat u iets wilt maar niet mag. Mensen die ondersteuning krijgen vanuit een zorgaanbieder, hebben recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon. Dat is voor Talma Borgh Wieke Pijl. Zij is in dienst van Adviespunt Zorgbelang en werkt dus onafhankelijk van Talma Borgh.
Uiteraard zal Wieke vertrouwelijk omgaan met de informatie die u met haar deelt. Samen met haar kunt u helder krijgen wat u wilt bereiken en wie of wat u daarvoor nodig heeft. Ze kan u informatie geven, u helpen iets bespreekbaar te maken en u ondersteunen in het voorbereiden en voeren van een gesprek. Indien nodig kan ze u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht.

U kunt Wieke op verschillende manier bereiken:
Via de mail: wiekepijl@zorgbelangcvp.nl

Via haar mobiele nummer: 06 30680612

Of het algemene nummer: 088 9294099